POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do osób korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.sprawdzian.net, a także do osób, które korzystają w jakikolwiek sposób na usługi oferowane przez Administratora danych. 

1.2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Administratora podczas korzystania z Serwisu. 

2. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest SKY HOST sp. z o.o. z siedzibą w Żelazna 8/ 2 62-020 Rabowice, NIP: 9112039644 , REGON: 389868263. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

3.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). 

3.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi: 

a) wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

3.3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie z serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. 

3.4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń oraz w celach związanych marketingiem własnym Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych 

4.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane: 

a) w celach w związku z których realizacją wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Administratora), 

b) w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, 

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych), d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. przykładowo zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, marketing produktów i usług własnych). 

4.2. W powyższym zakresie Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail oraz dane wynikające z wybranej przez Państwa metody płatności za usługi świadczone przez Administratora, tj. numer rachunku bankowego oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela rachunku bankowego albo nr telefonu, imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela numeru telefonu, z którego dokonano płatności. 

5. Udostępnianie danych osobowych 

5.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. 

5.2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Administratora, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom prowadzącym obsługę księgową Administratora, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym Serwis internetowy, a także podmiotom obsługującym systemy do wysyłki wiadomość e-mai oraz wiadomości tekstowych sms, z których korzysta Administrator. 

5.3. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa (osób, których dane dotyczą). 

6. Ochrona danych 

6.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony Państwa danych zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych. 

6.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były: 

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 

c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne, 

d) dokładne i aktualne, 

e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne, 

f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, 

g) bezpiecznie przechowywane, 

h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony. 

6.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy. 

6.4. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Państwa (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu. 

7. Uprawnienia 

7.1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

7.2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje: a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane, 

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane, 

d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane. 7.3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

7.4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie wystarczy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail. 

7.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza powszechnie obowiązujące przepisy. 

8. Zmiana danych 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora. 

9. Ciasteczka 

9.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka). 9.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). 

9.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Serwis (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Serwis odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Serwisie). 

9.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu: 

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, 

b) statystycznym, 

c) przystosowania Serwisu do Państwa preferencji. 

9.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. 

9.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. 9.7. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Serwisu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Serwisu, usprawnienia działania Serwisu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Serwisu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji. 

9.8. Administrator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Serwisie oraz sposobu korzystania z niego. 

9.9. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Serwisu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu. 9.10.W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Serwis z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej. 

9.11.Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Serwis może nie funkcjonować prawidłowo. 

9.12.Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego 

Państwo używacie łącząc się ze Serwisem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia. 

9.13.Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Serwisie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa. 

10. Postanowienia końcowe 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej Serwisu. Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki.