REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

www.sprawdzian.net

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Operatorem i administratorem serwisu internetowego zamieszczonego i prowadzonego pod adresem: www.sprawdzian.net (dalej jako: Serwis) jest SKY HOST sp. z o.o. z siedzibą w Żelazna 8/ 2 62-020 Rabowice, NIP: 9112039644 , REGON: 389868263.

. Pozostałe dane kontaktowe Usługodawcy to: e-mail: [email protected] 1.2. Usługodawca jest stroną zawieranych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. 1.3. Warunki korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, reguluje niniejszy Regulamin. 

2. Zakres usług świadczonych w Serwisie 

2.1. Serwis jest przeznaczony do przechowywania plików Użytkowników i ich udostępnienia innym Użytkownikom. 

2.2. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługę polegającą na udostępnieniu zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania plików Użytkowników. 

2.3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może w szczególności: 

a) przechowywać pliki na własnym koncie, z których następnie może korzystać w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem sieci Internet, 

b) udostępniać je innym Użytkownikom, 

c) przeglądać pliki innych Użytkowników, 

d) korzystać i pobierać pliki udostępnione przez innych Użytkowników w zakresie własnego użytku. 2.3. Dostęp do Serwisu oraz przechowywanie plików w Serwisie jest bezpłatne. Usługodawca pobiera opłatę za odblokowanie dostępu do plików innych Użytkowników z wyjątkiem określonym w pkt 2.4. Opłaty za korzystanie z Serwisu (odblokowanie dostępu) zostały określone w cenniku, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

2.4. Część plików udostępnionych przez Użytkowników oznaczonych jako „Najnowsze publicznie udostępnione dokumenty” jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników Serwisu przez określony czas, tj. 3 godziny od momentu ich udostępnienia w Serwisie. 2.5. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje, w tym ceny oraz opisy usług nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. 

3. Zawarcie umowy i czas jej trwania 

3.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest możliwe po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptowaniu ich postanowień. 

3.2. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty bez względu na moment złożenia przez Użytkownika oświadczenia o

wypowiedzeniu. 

3.4. Dostęp do plików publikowanych przez innych użytkowników jest udzielany Użytkownikowi natychmiast po otrzymaniu przez Usługodawcę od operatora płatności informacji o dokonaniu opłaty za korzystanie z Serwisu. 

3.5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu w dowolnym momencie. W tym celu powinien skierować pisemne żądanie na adres siedziby Usługodawcy lub poinformować o tym Usługodawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] Użytkownik może także samodzielnie usunąć swoje konto. 

4. Pliki 

4.1. Pliki to wszystkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki lub materiały multimedialne oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Usługodawcy w celu ich przechowywania, w tym upubliczniania w Serwisie, w jakiejkolwiek formie (np. pliku hostowanego, linku lub obiektu osadzonego). 

4.2. Użytkownik oświadcza, że przechowywane przez niego pliki są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania plików w sieci Internet oraz że posiada prawo do dalszego udostępnienia plików osobom trzecim. 

4.3. Użytkownik wyraża zgodę na przeglądanie, korzystanie i pobieranie plików przez innych Użytkowników. 4.4. Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie przez Usługodawcę wglądu z ważnych przyczyn do plików. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności konieczność rozpatrzenia roszczeń osób trzecich. 4.5. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z materiałów udostępnianych przez innych Użytkowników w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 i n. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4.5. Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników plików. Usługodawca w szczególności nie klasyfikuje, nie grupuje ani w żaden inny sposób nie ingeruje w przechowywane w serwisie plików z wyjątkiem ust. 5.2. i 5.3. Regulaminu. 

5. Korzystanie z Serwisu 

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług dostarczanych przez Serwis w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa. 

5.2. Usługodawca może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Serwisu w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik: 

a) narusza postanowienia Regulaminu, 

b) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, c) korzysta z Serwisu w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 

d) dostarcza treści o charakterze bezprawnym (np. naruszających prawa autorskie), e) korzysta z Serwisu w sposób godzący lub zagrażający integralności systemu informatycznego Usługodawcy lub uzasadnionym interesom Usługodawcy, 

f) podejmuje jakiekolwiek inne działania, które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić prawidłowe świadczenie usług przez Usługodawcę, w tym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, 5.3. Usługobiorca w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o

bezprawnym charakterze plików lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do tych plików. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych plików dostarczonych przez Użytkownika zamierza uniemożliwić dostęp do tych plików jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Użytkownika o tym zamiarze. 

5.4. Usługodawca odblokuje dostęp do Serwisu po wypełnieniu przez Użytkownika wszystkich obowiązków nałożonych na niego przez Usługodawcę, celem przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a także w razie ustalenia, że zawiadomienie lub wiadomość, o których stanowi ust. 5.3. Regulaminu były bezzasadne. 

5.5. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba, podmiot lub organ uzna, iż treść przechowywanych w serwisie plików narusza prawo (np. prawa autorskie) powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu prawa. 

6. Wyłączania odpowiedzialności 

6.1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych pików dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych plików, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych plików. 6.2. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych plików dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych plików, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych plików, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 6.3. Korzystając lub pobierając pliki przechowywane w Serwisie Użytkownik akceptuje, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zamieszczanych plików, w szczególności za ich bezprawny charakter oraz zawieranie złośliwego oprogramowania. 

6.4. Usługodawca dokłada najwyższej staranności, aby usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu były świadczone w sposób stały i niezakłócony. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe na skutek czynników niezależnych od Usługodawcy i bez jego winy, w szczególności za zakłócenia bądź utratę danych powstałe na skutek działania siły wyższej, niedozwoloną ingerencję w Serwis przez Użytkowników bądź inne podmioty trzecie, awarię sieci Internet, awarię sprzętu. 

7. Warunki techniczne świadczenia usług 

7.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. 

7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub inne czynności techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonicznej lub sieci Internet bądź związane z utrzymaniem lub modyfikacją Serwisu. 

7.3. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon, tablet) oraz podłączenia do sieci Internet. 7.4. W przypadku, gdy Użytkownik ma problemy z dostępem do Serwisu, powinien skontaktować się niezwłocznie z Usługodawcą w celu rozwiązania problemu. 

8. Reklamacje 

8.1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu. 

8.2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail:

[email protected] lub listownie na adres siedziby Usługodawcy, wraz opisem okoliczności będących podstawą reklamacji oraz żądaniem Użytkownika. 

8.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika, podając jednocześnie przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 

9. Odpowiedzialność Użytkowników 

9.1. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za przechowywanie i udostępnianie w Serwisie bezprawnych plików. 

9.2. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek sumy pieniężnej, odszkodowania lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek przechowywania i udostępniania plików w Serwisie przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Usługodawcy równowartość tej sumy pieniężnej lub odszkodowania lub grzywny, a także pokryć wszelkie koszty związane z postępowaniami wszczętymi na skutek bezprawnego działania Użytkownika (koszty sądowe, wynagrodzenie pełnomocnika procesowego itd.). 

10. Przetwarzanie danych osobowych 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, którego dane rejestrowe określa ust. 1.1. Regulaminu. 

10.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami. 

10.3. Dane pozyskane przez Administratora na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, w trakcie zawierania umowy, a także na etapie jej wykonywania, są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (c) wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

10.4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do zawarcia umowy i jej prawidłowej realizacji. 

10.6. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, nr PESEL (lub numer innego dokumentu tożsamości), adres do korespondencji, adres do zameldowania na pobyt stały, adres e-mail, pliki cookies, nr IP. 

10.7. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Administratora, w celu umożliwienia Klientowi dokonania zapłaty za usługę. Administrator może także udostępnić Państwa dane osobowe biuru rachunkowemu, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym serwis internetowy lub podmiotom z branży informatycznej, które wspierają Administratora w prawidłowej realizacji usługi lub działalności marketingowej. Dane osobowe Klientów zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie

obowiązującego prawa. 

10.8.. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa (osób, których dane dotyczą). 

10.9. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) realizacji umowy (np. rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych).

11. Prawo do odstąpienia od umowy Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosz.
Wzór odstąpienia znajduje się poniżej. 

 https://sprawdzian.net/wp-content/uploads/osw_odst_konsument.doc